TEEN A4 THPT LONG THÀNH 2007 - 2010

NƠI CHO MỖI NGƯỜI GÓP 1 PHẦN LÀM PHONG PHÚ HƠN DIỄN ĐÀN NÀY!

Thông báo đến toàn thể member A4. Đĩa DVD suốt 3 năm cấp 3 mình đã hoàn thành. Bạn nào muốn có 1 đĩa để lưu giữ những kỉ niệm đẹp những năm học này (2k7 - 2K10) thì vui lòng liên hệ với bạn Xuân Hiếu. Cảm ơn

  bài tập chương điện li

  Admin
  Admin
  Admin
  Admin

  Nam
  Tổng số bài gửi : 57
  Age : 26
  Đến từ : the colour of the night
  Registration date : 02/09/2008

  bài tập chương điện li Empty bài tập chương điện li

  Bài gửi by Admin on Sat Sep 13, 2008 12:41 pm


  1. Dãy nào sau đây đều gồm những chất điện li mạnh:
  A. H2SO4,Na2SO4,Ba(OH)2,HgCl2 ,CH3COOH
  B. FeCl3 ,Al(OH)3,Ca(NO3)2 ,HClO4 ,Mg(OH)2
  C. NaH2PO4,HNO3,HClO,Fe2 (SO4)3 ,H2S bài tập chương điện li 929651
  D. NaOH,CH3COONa ,HCl,MgSO4,Na2CO3

  2. Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất điện li yếu:
  A. HClO4,Al(OH)3 H2S ,Pb(OH)2
  B. HF,H2CO3 ,H2 SO3 ,Mg(OH)2
  C. HClO H3PO4 CH3COONa , NaHS
  D. Ba(OH)2 ,H3PO4 ,HgCl2 ,Na2CO3

  3.Có 4 dd trong suốt, mỗi dd chỉ chứa 1 loại cation và 1 loại anion. Các loại ion trong 4 dd gồm: Ca2+, Mg2+, Pb2+, Na+, , Cl-, , . Đó là 4 dd gì?
  A. BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2
  B. BaCO3, MgSO4, NaCl, Pb(NO3)2
  C. BaCl2, PbSO4, Na2CO3, MgCl2
  D. BaCl2, PbSO4, Na2CO3, Mg(NO3)2

  4. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:
  A. những ion nào tồn tại trong dung dịch.
  B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.
  C. Bản chất của phản ứng trong dd chất điện li.
  D. Không tồn tại phân tử trong dd chất điện li.

  5. Ion OH- có thể phản ứng với các ion nào sau đây:
  A. H+,Fe3+ , B. Cu2+, Mg2+, Al3+ C. Fe2+, Zn2+, Al3+ D. Tất cả đều đúng

  6. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi:
  A. Các chất phản ứng là những chất dễ tan.
  B. Các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh.
  C. Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.
  D. Phản ứng không phải là thuận nghịch.

  7. Hòa tan 200g dd NaCl 10% với 800g dd NaCl 20% ta được một dd mới có nồng độ a %. Giá trị a là:
  A. 18% B. 16% C. 1,6% D. 12 % E. Kết quả khác.

  8. Những ion nào dưới đây có thể tồn tại trong cùng một dd? A. Na+, Mg2+, OH-, . B. Ag+, H+, Cl-, C. , Na+, Ca2+, D. OH-, Na+, Ba2+, Cl-.

  9. Cho dd Fe2(SO4)3 có nồng độ bằng 0,20M. Nồng độ ion Fe3+ và SO42- trong dd lần lượt bằng:
  A. 0,20 M và 0,20M B. 0,10M và 0,15M C.0,40M và 0,60M D.0,60M và 0,40M

  10. Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do:
  A. Sự chuyển dịch của các electron B. Sự chuyển dịch của các cation
  C. Sự chuyển dịch của các phân tử cation và anion D. Sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan
  11. DD axit mạnh H2SO4 0,005 M có:
  A. pH = 2,00 B. pH < 1,00 C. pH> 1,00 D. > 0,20M (giả sử nấc 2 phân li hoàn toàn)

  12. DD X có pH = 9,00 . của dd trên là:
  A. 1,0.10-9 M B. 1,0.10-5 M C. 1,0.10-6 M D. 1,0.10-4 M

  13. DD X có pH =3,0 . Kết luận nào sau đây là đúng với dd X:
  A. > B. = 1,0.10-3 M
  C. dd X làm quì tím hoá đỏ D.Tất cả đều đúng

  14. DD X có = 1,0.10-10 M . Kết luận nào sau đây đúng với dd X:
  A. DD X có tính kiềm B. Nhỏ phênolphtalêin vào dd X có màu hồng
  C. DD X có pH = 4,0 D. Trong dd X <

  15.Cần lấy những muối nào để hoà tan tạo dd X,Y,Z có chứa các ion sau:
  X: Na+, Fe3+ ,SO42-
  Y: Mg2+ ,NO3- ,SO42- ,
  Z: Al3+, NO3-,K+ ,Cl-

  16. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch:
  A. Zn + H2SO4à ZnSO4 + H2↑.
  B. Fe(NO3)3 + 3NaOHà Fe(OH)3 ↓+ 3NaNO3.
  C. Fe(NO3)3 + 2KIà I2 + 2KNO3 + 2Fe(NO3)2.
  D. Fe(NO3)3 + Znà 2Fe(NO3)2 + Zn(NO3)2.

  17. Trung hoà 100,0 ml dd H2SO4 0,20 M cần V ml dd NaOH 0,10 M .Giá trị V là:
  A. 100 B. 200
  C. 400 D.800

  18. Chọn câu sai :
  A. Môi trường trung tính có pH=7
  B. Môi trường axit có >
  C. Môi trường kiềm có < 1,0.10-7M
  D. DD có pH =5,5 làm quì tím hoá đỏ

  19. Phương trình hóa học nào dưới đây không xảy ra?
  A. Na2SO4 + BaCl2 à 2NaCl + BaSO4.
  B. FeS + ZnCl2 à ZnS + FeCl2.
  C. 2HCl + Mg(OH)2 à MgCl2 + 2H2O.
  D. FeS + 2HCl à H2S + FeCl2.

  20.DD Ba(OH)2 có pH=12 .Nồng độ của dd Ba(OH)2 là:
  A. 0,010M B. 0,050M
  C. 0,0050M D. 0,0020M
  21. Trộn 30,0ml dd CaCl2 0,10M với 20,0ml dd NaCl 0,20M được dd A .Nồng độ trong ddA là:
  A. 0,10M B. 0,20M
  C. 0,15 M D. 0,30M

  22. Theo A-rê-ni-ut ,chất nào là axit,chất nào là bazơ, chất nào là hiđroxit lưỡng tính trong các chất sau:
  A. H2SO4 B. HClO C. H2S D. CaCO3
  E. Al(OH)3 F. H3PO4 G. H2CO3 H. NH4Cl,
  I. HBrO3 J. Zn(OH)2 K. NaHS
  axit: … ………….………….………….…………. ………….………….………….…………. ……...
  bazơ: ………….………….………….………….………….………….………….………….………….

  23.Viết PT điện li của các chất sau:
  a. CuSO4, Na2SO4 , Fe2 (SO4)3, NaHPO4, NaOH,
  b. Mg(OH)2, CH3COOH, HClO, Fe(NO3)3 , HF , Pb(OH)2

  24.Viết PT điện li từng nấc của các axit sau:
  a. H3PO4 ,H2SO3
  b. H2S ,H2CO3 , H2SO4

  25.Viết PT phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có)khi trộn lẫn các chất sau:
  -dd HNO3 và CaCO3 ­ -dd KOH và dd FeCl3 -dd H2SO4 và dd NaOH
  -dd Ca(NO3)2 và dd Na2CO3 -dd NaOH và Al(OH)3 -dd Al2 (SO4)3 và dd NaOHvừa đủ
  -dd NaOH và Zn(OH)2 -FeS và dd HCl -dd CuSO4 và dd H2S
  - dd NaF và dd H2SO4 -dd CH3COOH và dd HCl -dd HCl và Zn(OH)2
  -dd NaHCO3 và dd HCl -dd NaHCO3 và dd NaOH -dd NH4Cl và dd NaOH
  -dd Na2SO4 và dd FeCl3 -dd MgSO4 và dd K2CO3 -dd Ba(OH)2 và Na2SO4
  (cho nấc 2 của H2SO4 và Ba(OH)2 điện li hoàn toàn)

  26. Nhận biết các chất rắn sau:
  CaCO3 , Na2CO3 , Na2SO4

  27.Nhận biết các dd sau:
  NaOH,NaCl,Na2SO4,NaNO3

  28.Nhận biết các dd sau:
  NaOH , H2SO4 ,BaCl2 , Na2SO4 , NaNO3
  (chỉ được dùng thêm quì tím)

  29.Hoà tan 0,80 gam NaOH vào 1 lượng nước vừa đủ được 200,0ml dd A.
  a. Tính nồng độ mol của dd A.
  b. Tính , ,pH của dd
  c. Cho 50,0ml dd FeCl3 0,20 M vào dd A.Tính lượng kết tủa thu được ( Fe=56,O=16,H=1)

  30.Viết PT dạng phân tử ứng với PT ion rút gọn sau:
  a. Ba2+ + CO32- BaCO3 b. S2- + 2H+ H2S c. Fe3+ + 3OH- Fe(OH)3
  d. NH4+ + OH- NH3 + H2O e. Zn(OH)2 + 2H+ Mg2+ + 2H2O

  31. Viết PT dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng trong dd theo sơ đồ sau:
  a. Pb(NO3)2 + ? PbCl2 + ?
  b. MgCO3 + ? MgCl2 + ?
  c. Sn(OH)2 + ? K2SnO2 + ?
  32. Trộn 50,0ml dd NaOH 0,40M với 50,0 ml dd HCl 0,20M được dd A .
  - Tính pH của dd A

  33. Chất nào sau đây không phân ly ra ion khi hòa tan trong nước:
  A. H2SO4 B. KOH
  C. NaCl D. C6H12O6

  34. Trong các chất sau: KCl, HCl, HClO, Al(OH)3 , Ca(OH)2.Những chất điện li mạnh là:
  A. KCl, HClO và Ca(OH)2 B. HCl , Al(OH)3 và Ca(OH)2
  C. HCl, Ca(OH)2 và KCl D. Ca(OH)2, Al(OH)3 và HClO

  35. Trong các chất sau: Na2SO3 , H2CO­3 , Mg(OH)2 , HF, Ba(OH)2.Những chất điện li yếu là:
  A. Na2SO3, H2CO3 và HF C. H2CO3, Ba(OH)2 và Mg(OH)2
  B. H2CO3, Mg(OH)2 và HF D. Mg(OH)2, Na2SO3 và HF

  36. Cho dd KNO3 có nồng độ bằng 0,5M. Trong dung dịch nồng độ của ion K+ bằng:
  A. 0,5M B. 0,25M
  C. 1M D. Không xác định được.

  37. Có 5 dd muối mất nhãn: NaCl, NH4Cl, Al(NO3)3, Fe(NO3)3, CuSO4. Dùng dd nào sau đây để nhạn biết
  A. dd HCl B. dd NaOH
  C. dd BaCl2 D. dd H2SO4.

  38. Dung dịch muối A làm quỳ tím hóa xanh, dd muối B không làm quỳ tím đổi màu. Trộn lẫn 2 dd A và B lại với nhau thì xuất hiện kết tủa trắng. A, B có thể là:
  A. Na2SO3, K2SO4 B. Na2CO3, Ba(NO3)­2
  C. K2CO3, NaNO3 D. K2SO3, Na2SO4

  39. Khi cho dd Ba(OH)2­ vào dd A có chứa Na+, Mg2+, . Hỏi có bao nhiêu phản ứng trao đổi ion xảy ra?
  A. 1 B. 2
  C. 3 D. 4
  E. 5

  40. Trộn lẫn 100ml dd HCl 0,03M với 100 ml dd NaOH 0,01M được dd A.

  - Tính pH của dd A.

  - Tính thể tích dd Ba(OH)2 1M đủ để trung hòa dd A
  41. Trỗn lẫn 100ml dd K2CO3 0,5M với 100ml dd CaCl2 0,1M. Tính khối lượng kết tủa thu được.
  -Tính CM các ion trong dd sau phản ứng.
  (cho rằng thể tích dd không đổi)

  42. So sánh nồng độ cation H+ của các dung dịch sau có cùng nồng độ M :CH3COOH(1), HCl(2), H2SO4(3)
  A. (1)>(2)>(3) B. (3)>(2)>(1)
  C. (3)>(1)>(2) D. (1)>(3)>(2)

  43. Tính thể tích dung dịch KOH 10%(D=1,128 g/ml) chứa số mol OH– bằng số mol OH– có trong 0,2 lít dung dịch NaOH 0,5M
  A. 35,5ml B. 50ml
  C. 26,8ml D. 18,4ml

  44. Theo A–rê–ni–ut chất nào dưới đây là axit?
  A. CuSO4 B. HClO4
  C. BaSO4 D. CsOH

  45. Cho các phản ứng :
  (1): Zn(OH)2 + HCl ZnCl2 + H2O;
  (2): Zn(OH)2 ZnO + H2O;
  (3): Zn(OH)2 + 2NaOH Na2ZnO2 + 2H2O;
  (4): ZnCl2 + NaOH ZnCl2 + H2O.
  - Phản ứng chứng tỏ Zn(OH)2 có tính lưỡng tính là:
  A. (1) và (3). B. (2) và (4) C. (1) và (4). D. (2) và (3)

  46. Chọn câu đúng trong các câu sau đây ?
  A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm. B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.
  C. dung dịch có pH < 7 : làm quỳ tím hóa xanh D. dung dịch có pH > 7 : làm quỳ tím hóa đỏ

  47. Trộn lẫn 50ml dung dịch HCl 0,12M với 50ml dung dịch NaOH 0,1M. pH của dung dịch thu được là :
  A. 11 B. 2 C. 5 D. 7

  48. Cho các cặp chất sau đây :
  (a) Na2CO3+BaCl2
  (b) (NH4)2CO3+Ba(NO3)2
  (c) Ba(HCO3)2+K2CO3
  (d) BaCl2+MgCO3
  - Những cặp chất khi phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn là :
  A. (a),(d) B. (a),(b)
  C. (a),(b),(c) D. (a),(b),(c),(d)

  49. Phương trình S2–+2H+àH2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng :
  A. FeS+2HClàFeCl2+H2S B.BaS +H2SO4àBaSO4+H2S
  C. 2HCl+K2Sà2KCl+H2S D.2NaHSO4+Na2Sà2Na2SO4+H2S
  50.Trường hợp nào sau đây dẫn điện được:
  A. Nước Cất B. NaOH rắn, khan C. Glixerol D. Nước biển.
  51. Câu nào đúng về sự điện li:
  A. Sự điện li là sự hoà tan một chất thành dung dịch
  B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện
  C. Sự điện li là sự phân li thành iôn âm và iôn dương khi chất đó tan vào nước hay ở trạng thái nóng chảy D. Tất cả sai
  52. CH3COOH điện li theo cân bằng sau: CH3COOH à CH3COO- + H+. Độ điện li của CH3COOH tăng khi?
  A. Thêm vài giọt dung dịch HCl B. Thêm vài giọt dung dịch NaOH
  C. Thêm vài giọt NaCl D. Tất cả sai.

  53. Cho 10,6 gam Na2CO3 vào 12g dung dịch H2SO4 98% thu được dung dịch X. Cô cạn X thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
  A. 14,2g B. 16,16g C. 17,04g D. 16,4g

  54. Cho 10 ml dd hoãn hôïp HCl 1M vaø H2SO4 0,5M. V dd NaOH 1M caàn ñeå trung hoøa dung dòch axit laø:
  A. 10 B. 15 C. 20 D. 25(ml)

  55. Có các dd Al(OH)3 , NaHCO3 , HCl , KOH . Số phản ứng cùng sảy ra là:
  A. 4 B. 5 C. 3 D. 2

  56. Có các dd: Ba(OH)2, Na2CO3, NaHCO3, NaHSO4. Số cặp chất tác dụng được với nhau là:
  A. 2 B. 3
  C. 4 D. 5 ----
  ----------
  57.Trộn 50ml dung dịch HCl với 50ml dung dịch NaOH có pH = 13 thu được dung dịch X có pH = 2. Vậy số mol của dung dịch HCl ban đầu là:
  A. 0,12M B. 0,13M
  C. 0,15M D. Có kết quả khác


  -=HẾT=-


  _________________
  BETTER TO ASK THE WAY THAN GO ASTRAY
  Ninja!
  Admin
  Admin
  Admin
  Admin

  Nam
  Tổng số bài gửi : 57
  Age : 26
  Đến từ : the colour of the night
  Registration date : 02/09/2008

  bài tập chương điện li Empty bài tập điện li (1)

  Bài gửi by Admin on Sat Sep 13, 2008 12:45 pm

  1) Theo Ahrenius thì kết luận nào sau đây đúng?
  A. Bazơ là chất nhận proton
  B. Axit là chất khi tan trong nước phân ly cho ra cation H+.
  C. Axit là chất nhường proton
  D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH–
  bài tập chương điện li 430664 2) Những kết luận nào đúng theo thuyết Arenius:
  1. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidrô là một axit
  2. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là một bazơ
  3. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidrô và phân ly ra H+ trong nước là một axit
  4. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH và phân ly ra OH– trong nước là một bazơ
  A. 1,2 B. 3,4 C. 1,3 D. 2,4
  3) Theo thuyết Arehinut, chất nào sau đây là axit?
  A. NH3 B. KOH C. C2H5OH D. CH3COOH
  4) Theo thuyết Areniut thì chất nào sau đây là axit?
  A. HCl B. NaCl C. LiOH D. KOH
  5) Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là axit khi nó:
  A. cho một electron B. nhận một electron
  C. cho một proton D. Nhận một proton
  6) Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là bazơ khi nó:
  A. cho một electron B. nhận một electron
  C. cho một proton D. Nhận một proton
  7) Theo thuyết Bronstet, chất nào sau đây chỉ là axit?
  A. HCl B. HSO4– C. HCO3– D. NH3.
  Cool Chất nào sau đây thuộc loại axit theo Bronsted ?
  A. H2SO4, Na+, CH3COO- B. HCl, NH4+, HSO4 -
  C. H2S , H3O+, HPO32- D. HNO3, Mg2+, NH3
  9) Có bao nhiêu bazơ trong số các ion sau: Na+, Cl–, CO32–, HCO3–, CH3COO–, NH4+, S2–?
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  10) Cho các ion và chất được đánh số thứ tự như sau:
  1. HCO3– 2. K2CO3 3. H2O 4. Cu(OH)2
  5. HPO42– 6. Al2O3 7. NH4Cl
  Theo Bronstet, các chất và ion lưỡng tính là:
  A. 1,2,3 B. 4,5,6 C. 1,3,5,6 D. 2,4,6,7
  11) Dãy chất và ion nào sau đây có tính chất trung tính?
  A. Cl–, Na+, NH4+, H2O B. ZnO, Al2O3, H2O
  C. Cl–, Na+ D. NH4+, Cl–, H2O
  12) Phản ứng axit – bazơ là phản ứng:
  A. axit tác dụng với bazơ
  B. oxit axit tác dụng với bazơ
  C. có sự nhường, nhận proton
  D. có sự dịch chuyển electron từ chất này sang chất khác
  13) Xét các phản ứng:
  (1) FexOy + HCl ®
  (2) CuCl2 + H2S ®
  (3) R + HNO3 ®R(NO3)3 + NO
  (4) Cu(OH)2 + H+®
  (5) CaCO3 + H+ ®
  (6) CuCl2 +OH ®
  (7) MnO4— + C6H12O6 + H+ ® Mn2+ + CO2­
  (Cool FexOy + H+ + SO42— ® SO2 ­ +
  (9) FeSO4 + HNO3 ®
  (10) SO2 + 2H2S ® 3S + 2H2O
  (11) Cu(NO3)3 ® CuO + 2NO2 + O2­
  Các pứ nào thuộc loại pứ axít –bazơ:
  A. (1), (4), (5), (6) B. (1), (4), (5), (6), (7)
  C. (1), (4), (5) D. (4), (5), (6), (7), (Cool.
  14) Trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một base?
  A. HCl + H2O D H3O+ + Cl–.
  B. Ca(HCO3)2 " CaCO3 + H2O + CO2.
  C. NH­3 + H2O D NH4+ + OH–.
  D. CuSO4 + 5H2O " CuSO4.5H2O
  15) Trong phản ứng hóa học: HPO42– + H2O D PO43– + H3O+. Theo thuyết Bronstet thì cặp chất nào sau đây là axit?
  A. HPO42– và PO43– B. HPO42– và H3O+
  C. H2O và H3O+. D. H2O và PO43–.
  16) Trong phản ứng: H2S + NH3 D NH4+ + HS– theo thuyết Bronstet thì 2 axit là:
  A. H2S và HS– B. H2S và NH4+
  C. NH3 và NH4+ D. NH3 và HS–.
  17) Cho biết phương trình ion sau: HCO3– + H2O D CO32– + H3O+.
  Theo Bronsted thì cặp chất nào sau đây đều là axit?
  A. HCO3– và CO32– B. HCO3– và H3O+
  C. H2O và H3O+ D. CO32– và H2O
  18) Có phương trình hóa học: NH3 + H2O D NH4+ + OH–.
  Theo thuyết Bronstet, các chất tham gia phản ứng có vai trò như thế nào?
  A. NH3 là axit, H2O là bazơ B. NH3 là axit, H2O là chất lưỡng tính
  C. NH3 là bazơ, H2O là axit D. NH3 là bazơ, H2O là chất lưỡng tính
  19) Trong phản ứng hóa học: 2HCO3– D H2CO3 + CO32–.
  Theo thuyết Bronstet, ion hidrocacbonat HCO3– có vai trò là:
  A. một axit B. một bazơ
  C. một axit và một bazơ D. không là axit, không là bazơ
  20) Trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một axit?
  A. HCl + H2O D H3O+ + Cl–. B. Ca(HCO3)2 " CaCO3 + H2O + CO2.
  C. NH­3 + H2O D NH4+ + OH–. D. CuSO4 + 5H2O " CuSO4.5H2O
  [b]


  _________________
  BETTER TO ASK THE WAY THAN GO ASTRAY
  Ninja!
  Admin
  Admin
  Admin
  Admin

  Nam
  Tổng số bài gửi : 57
  Age : 26
  Đến từ : the colour of the night
  Registration date : 02/09/2008

  bài tập chương điện li Empty Re: bài tập chương điện li

  Bài gửi by Admin on Sat Sep 13, 2008 12:55 pm

  thật tiếc wá đi còn nhìu bài mà nó bị lỗi font chữ. post lên hok đọc đc! bài tập chương điện li 396643  _________________
  BETTER TO ASK THE WAY THAN GO ASTRAY
  Ninja!
  tea
  tea
  Moderators
  Moderators

  Nữ
  Tổng số bài gửi : 96
  Age : 26
  Đến từ : ¼¶¬e¶¶°¯•øn•¯°Eªr†¶¬¼
  Registration date : 11/09/2008

  bài tập chương điện li Empty her

  Bài gửi by tea on Thu Sep 18, 2008 6:40 am

  thi ong sua~ lai.
  avatar
  mastertran

  Tổng số bài gửi : 2
  Registration date : 26/10/2008

  bài tập chương điện li Empty Re: bài tập chương điện li

  Bài gửi by mastertran on Sun Oct 26, 2008 5:33 pm

  tạm được, ai dạy hóa u thế alien cat
  changtraichuabietyeu
  changtraichuabietyeu

  Nam
  Tổng số bài gửi : 7
  Age : 26
  Đến từ : Long Thanh - Dong Nai
  Registration date : 02/09/2008

  bài tập chương điện li Empty Re: bài tập chương điện li

  Bài gửi by changtraichuabietyeu on Fri Oct 31, 2008 6:36 am

  Mr Hong! mastetran la ai the?? cho bit ten di!!


  _________________
  love is like war easy to start but difficult to end.
  bài tập chương điện li 18868110

  Sponsored content

  bài tập chương điện li Empty Re: bài tập chương điện li

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Thu Apr 25, 2019 3:28 am